Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van kracht op de internetsite ( http://Bonpetshop.nl ) van VCN Beveiligingen B.V.

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.      Ondernemer (hierna VCN Beveiligingen B.V.): de natuurlijke of rechtspersoon en producten en/of diensten op afstand aan consumenten en ondernemingen aanbiedt;

2.
      Consument: de natuurlijke persoon of onderneming die  handelt als particulier of in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met VCN Beveiligingen B.V.;

3.
      Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door VCN Beveiligingen B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4.
      Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument / onderneming en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5.
      Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument / onderneming gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

6.
      Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument of bedrijf om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.
      Dag: kalenderdag;

8.
      Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9.
      Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument/onderneming of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 
Artikel 2 - Identiteit van de VCN Beveiligingen B.V.
Vestigings- & bezoekadres               NIJVERHEIDSWEG NOORD 130-18
Postadres                                            Postbus 455, 3800 AL AMERSFOORT
Telefoonnummer                                0031 33 4758029
Bereikbaarheid                                    Maandag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 17.00 uur
E-mailadres                                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer                                       32082894
BTW-identificatienummer                 NL 809476174 B 01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.
      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VCN Beveiligingen B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen VCN Beveiligingen B.V. en u als consument of onderneming.

2.
      Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan U beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van U zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.
      Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument/onderneming ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument/onderneming op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument/onderneming langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.
      Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument/onderneming zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 4 - Het aanbod

1.
      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.
      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als VCN Beveiligingen B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden VCN Beveiligingen B.V. niet.

3.
      Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument/onderneming duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
* de prijs inclusief belastingen; 
*  de eventuele kosten van aflevering; 
* de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig  
    zijn; 
*  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
* de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 
*  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van  
    de prijs; 
* de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van 
    de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan   
    het basistarief; 
*
 indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor
   de consument/onderneming te raadplegen is;
* de wijze waarop de consument/onderneming voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet 
   gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan 
   herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; 
*  de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
*  de gedragscodes waaraan VCN Beveiligingen B.V. zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
   consument/onderneming deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
* de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt 
  tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
 
Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/onderneming van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument/onderneming het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt VCN Beveiligingen B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument/onderneming de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft VCN Beveiligingen B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal VCN Beveiligingen B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. VCN Beveiligingen B.V. kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument/onderneming aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien VCN Beveiligingen B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. VCN Beveiligingen B.V. zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a.   het bezoekadres van de vestiging van VCN Beveiligingen B.V. waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument/onderneming van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;  
c.   de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij VCN Beveiligingen B.V. deze gegevens al aan de consument/onderneming heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e.   de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien VCN Beveiligingen B.V. zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 
Artikel 6A - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument/onderneming de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 8 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument/onderneming zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan VCN Beveiligingen B.V. retourneren.

3. VCN Beveiligingen B.V. geeft de wijze van retourneren aan. U dient hiervoor contact op te nemen met VCN Beveiligingen B.V.. Dit kan telefonisch (0031 33 4758029 ). De kosten van terugzending zijn voor uw rekening. VCN Beveiligingen B.V. zorgt voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de consument aan VCN Beveiligingen B.V. betaalde.
 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1.
      Indien de consument/onderneming gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van  terugzending voor zijn rekening.

2.
      Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal VCN Beveiligingen B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument/onderneming niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door VCN Beveiligingen B.V. alleen worden uitgesloten indien VCN Beveiligingen B.V. dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a.   die door VCN Beveiligingen B.V. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument/onderneming
b.  die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c.   die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
d.   waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop VCN Beveiligingen B.V. geen invloed heeft;
e. Indien het product gebruikt en/of beschadigd is.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a.   Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c.   betreffende weddenschappen en loterijen.
 
Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In
afwijking van het vorige lid kan VCN Beveiligingen B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar VCN Beveiligingen B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien VCN Beveiligingen B.V. dit bedongen heeft en:
a.   deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b.  de consumen/ondernemingt de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
         5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. VCN Beveiligingen B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door VCN Beveiligingen B.V., fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument/onderneming ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van VCN Beveiligingen B.V. jegens VCN Beveiligingen B.V. kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 
Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. VCN Beveiligingen B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan VCN Beveiligingen B.V. kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal VCN Beveiligingen B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden maar zonder recht op schadevergoeding.

4. In
geval van ontbinding conform het vorige lid zal VCN Beveiligingen B.V. het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal VCN Beveiligingen B.V. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument/onderneming.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument/onderneming bij VCN Beveiligingen B.V., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 12 - Duurtransacties

1. De consument/onderneming kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.


Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument/onderneming verschuldigde bedragen direct betaald te worden via de in de webwinkel opgenomen betalingssoftware. 

2. De consument/onderneming heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan VCN Beveiligingen B.V. te melden.

3. In
geval van wanbetaling van de consument heeft VCN Beveiligingen B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
Artikel 14 - Klachtenregeling

1. VCN Beveiligingen B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij VCN Beveiligingen B.V., nadat de consument/onderneming de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij VCN Beveiligingen B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door VCN Beveiligingen B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/onderneming een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

© Bonpetshop.nl | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Webdesign: SK-Web.nl